International Innovation and Applied Center "Aquatic Artery"

Міжнародний інноваційно-прикладний центр «Водна артерія»

about our center

Who are we ?

The goal of the Center is to form a coordinating center based on an interdisciplinary approach for the development of innovative project proposals aimed at grant activities at the international level, industrial implementation of engineering solutions for the rational use of natural resources, energy-efficient solutions for water treatment and water purification, implementation of closed water resource management systems.
Про наш центр

Хто ми ?

Метою Центру є формування координаційного осередку на засадах міждисциплінарного підходу до розроблення інноваційних проєктних пропозицій у межах грантової діяльності на міжнародному рівні, промислове впровадження інженерних рішень щодо раціонального використання природних ресурсів, енергоефективних рішень із водопідготовки та водоочищення, реалізація замкнутих систем водопостачання та раціонального управління ресурсами.

Our center's partner consortium

Партнерський консорціум нашого центру

Europe

  • Belarus
  • Polessky State University
  • EnCata, Itd
  • Poland
  • University of Life Sciences in Lublin
  • Czech
  • Czech University of Life Sciences
  • Germany
  • Technical University of Berlin
  • Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB)
  • France
  • DEEP, Institute National Des Sciences Appliquees Lyon
  • Ukraine
  • Sumy State University
  • National University of Civil Defense of Ukraine
  • National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”
  • Slovakia
  • University of Prešov
  • Technical University of Košice
  • Latvia
  • University of Natural Resources and Life Sciences

Asia

  • China
  • Jiaxing University
  • Japan
  • Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University
Чехия

Czech University of Life Sciences

Чеський університет природничих наук у Празі

https://www.ftz.czu.cz/en
Картинка
Чехия

University of Prešov

Пряшівський університет

https://www.unipo.sk/en/
Картинка
Чехия

Technical University of Košice

Технічний університет м. Кошице

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
Картинка
Чехия

DEEP, Institute National Des Sciences Appliquees Lyon

Лабораторія стічних води та забруднення навколишнього середовища Національного інституту прикладних наук м. Ліон

https://www.insa-lyon.fr/en/
Картинка
Чехия

University of Natural Resources and Life Sciences

Університет природних ресурсів та наук про життя

https://boku.ac.at/
Картинка
Германия

Technical University of Berlin

Технічний університет м. Берлін

https://www.tu.berlin/en/
Картинка
Германия

Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB)

Лейбніцкий інститут сільськогосподарської інженерії і біоекономіки (ATB)

https://www.atb-potsdam.de/en/
Картинка
Украина

National University of Civil Defense of Ukraine

Національний університет цивільного захисту України

https://nuczu.edu.ua/eng/
Картинка
Украина

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

https://khai.edu/en/
Картинка

Sumy State University

Сумський державний університет

https://ecolog.sumdu.edu.ua/
Картинка

Polessky State University

Поліський державний університет

https://www.polessu.by
Картинка

Institute of Low Temperature Science Hokkaido University

Інститут наук про низькі температури

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/en/
Картинка

Jiaxing University

Цзясінскій університет

http://www.polymer.cn/ss/sxj908/en/index.html
Картинка

University of Life Sciences in Lublin

Університет природничих наук в Любліні

https://www.up.lublin.pl/english
Картинка

Scope of our R&D activities

Сфера нашої науково-дослідницької діяльності

In the chemical industry and thermal power facilities

У хімічній промисловості та на об'єктах теплоенергетики

At municipal water treatment and purification facilities

На міських водоочисних спорудах

In residential complexes and hotels, laboratories, restaurants and water purification lines

У житлових комплексах і готелях, лабораторіях, ресторанах і на лініях очищення води.

In the agricultural business, pharmacology, food industry

В аграрному бізнесі, фармакології, харчовій промисловості

Our projects

Наші проекти

Innovation Solution Developing
Development and adaptation of innovative solutions to the specifics of water consumption. Feasibility study of water treatment and purification technology implementation.
Розробка інноваційного рішення
Розроблення та адаптація інноваційних рішень до специфіки водоспоживання. Техніко-економічне обґрунтування впровадження технологій водоочищення.
Modernization and Implementation
Modernization of existing and creation of new treatment facilities of settlements and enterprises Optimization of technical methods and their environmental and economic feasibility study for the most effective implementation of innovative technologies for wastewater and sludge treatment with the production of useful products
Модернізація і впровадження
Модернізація існуючих та створення нових очисних споруд населених пунктів і підприємств. Оптимізація технічних методів та їхнє еколого-економічне обґрунтування для максимально ефективного впровадження інноваційних технологій очищення стічних вод та їх осадів із виробництвом корисних продуктів.ы
Quality system and monitoring
Integrated quality control system for water treatment and purification processes at the local level. Use of a basin system for monitoring the quality of treated wastewater discharged into surface water bodies.
Система якості та моніторинг
Інтегрована система контролю якості процесів водоочищення і водопідготовки на місцевому рівні. Використання басейнової системи контролю якості очищених стічних вод, що скидаються в поверхневі водні об’єкти.
Organization and promotion, outreach activities
Organization and promotion of national and international scientific and practical conferences and seminars, round tables, lectures, and public discussions of new directions of engineering solutions for rational nature management, energy-efficient solutions for wastewater treatment and water purification, implementation of closed-loop systems for handling secondary water resources with the involvement of leading domestic and foreign specialists
Організація і просування, інформаційно-пропагандистська діяльність
Організація і просування національних і міжнародних науково-практичних конференцій і семінари, круглих столів, проведення лекцій та публічного обговорення нових інженерних рішень для раціонального природокористування, енергоефективних рішень для очищення стічних вод і водопостачання, впровадження замкнутих систем поводження з вторинними водними ресурсами із залучення провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців.

News

Новини

On March 26, 2021, Dr. Yelizaveta Chernysh, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Technologies, Head of International Innovation and Applied Center “Aquatic Artery” (further - the Center “Aquatic Artery”) took part in the plenary session of the I International Correspondence Scientific and Practical Conference “Engineering: Theory and Practice”. The conference was organized by the Faculty of Engineering of the Polessky State University (Belarus) https://eng.polessu.by/node/32, which is a member of the consortium of the Center “Aquatic Artery”. Yelizaveta Chernysh made a report on the activities of the Center “Aquatic Artery” and during the discussion the directions of further cooperation and joining of new partner organizations to the consortium of the Center “Aquatic Artery” were identified, whose representatives were also present at the plenary session of this conference. The conference committee thanked all the participants, in particular our colleague Dr. Yelizaveta Chernysh, for her support in making the conference a success.

26 березня 2021 г. буд-р Єлизавета Черниш, доцент кафедри екології та Екологічні технології, керівник Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Водна артерія » (Далі - Центр «Водна артерія») взяв участь в пленарному засіданні I Міжнародної Заочна науково-практична конференція «Техніка: теорія і практика». конференція організований інженерним факультетом Поліського державного університету (Білорусь). https://eng.polessu.by/node/32,який є членом консорціум Центру «Водні артерії». Єлизавета Черниш розповіла про діяльність Центру «Водна артерія» і під час обговорення напрямів подальшої співпраці і приєднання нових партнерських організацій до Виявлено консорціум Центру «Водна артерія», представники якого також були присутні на пленарне засідання цієї конференції. Комітет конференції подякував усім учасникам, зокрема нашого колегу доктора Єлизавету. Черниша за підтримку в проведенні конференції.

Read more Читати далі

International scientific online webinar was held as part of the activities of the International Innovation and Applied Center "Aquatic Artery" (futher - the Center "Aquatic Artery"), recently started to work based on the Sumy State University, the Department of Ecology and Environmental Protection Technologies. The moderator of the webinar, Head of the Center "Aquatic Artery", Dr. Yelizaveta Chernysh, noted the Center growth priorities, which was formed based on an interdisciplinary approach and is a focal point for the development of innovative project proposals focused on grant activities at the international level, industrial implementation of engineering solutions for sound environmental management, energy-efficient solutions for water treatment and water purification, introduction of closed systems for water resource treatment. Also, co-moderator Dr. Vladimir Shtepa, Member of the Coordinating Council of the Center “Aquatic Artery”, Dean of the Faculty of Engineering, Polessky State University (Belarus), made a presentation on "Sustainable water management: water and wastewater treatment, advances in aquaculture" in the framework of growth level of cooperation of the Center "Aquatic Artery".

Also, representatives of partner organizations from Belarus, Germany, Czech Republic, Austria, Slovakia, France, and Japan took part in the webinar with reports on development of cooperation directions in scientific sphere within the framework of activity of the Center "Aquatic Artery":

Dr. Balintova Magdalena is a professor at the Institute of Environment Engineering, Technical University of Košice, Slovakia.

Dr. Rubik Hynek is head of the Biogas research team at the Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic.

Dr. Junne Stefan is Professor in the Department of Biotechnology, currently group leader of “Processes Analytical Technologies” and “Smart Bioproduction Grids”, Technical University of Berlin, Germany

Dr. Fukui Manabu is Professor, Director of the Institute of the Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan.

Dr. Gauthier Mathieu is Associate Professor, Laboratory of Wastes Water Environment Pollutions (DEEP), National Institute of Applied Sciences, Lyon, France.

Dr. Bochmann Günther is Principal Investigator of Anaerobic Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria.

Professor Konstantin Kovler, Head, Building Materials, Performance and Technology Department, National Building Research Institute, Technion – Israel Institute of Technology, joined the meeting to discuss directions for international cooperation.

The reports were also presented by employees of domestic partner organizations, in particular Dr. Roman Ponomarenko, Deputy Head of the Department of Fire and Rescue Training, the National University of Civil Defense of Ukraine, Sergey Lobov, PhD, Associate Professor, the National Aerospace University "Kharkov Aviation Institute", and Yevhenii Shapovalov, PhD, the National Center "Minor Academy of Sciences".

Strategic priorities for the development of the Center "Aquatic Artery" were identified to organize work on joint grant proposals at the international level. We are open for cooperation!

A recording of the webinar is available at the link: \ https://youtu.be/eXKYVuJzSnk

Міжнародний науковий онлайн-вебінар пройшов в рамках заходів Міжнародного Інноваційно-прикладної центр «Водна артерія» (далі - Центр «Водна артерія»), недавно почав працювати на базі Сумського державного університету, кафедра екології та екології. Технології захисту. Модератор вебінару, керівник центру «Водна артерія» д-р. Єлизавета Черниш відзначила пріоритети зростання Центру, сформовані на основі міждисциплінарний підхід і є центром розробки інноваційних проектних пропозицій орієнтована на грантову діяльність на міжнародному рівні, промислове впровадження інжинірингу рішення для раціонального управління навколишнім середовищем, енергоефективні рішення для очищення води і води очищення, впровадження закритих систем очищення водних ресурсів. Також сокодератор Dr. Володимир Штепа, член координаційної ради центру «Водна артерія», декан Інженерний факультет Поліського державного університету (Білорусь) виступив з презентацією на тему «Сталий водопостачання. управління: очищення води і стічних вод, досягнення в аквакультурі »в рамках рівня зростання співпраці Центру «Водна артерія».

Одночасно між представниками партнерських організацій з Білорусі, Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччина, Франція і Японія взяли участь у вебінарі з доповідями про розвиток співробітництва. напрямки в науковій сфері в рамках діяльності Центру «Водна артерія»:

Д-р Балінтова Магдалена - професор Інституту екологічної інженерії, технічний Кошицький університет, Словаччина.

Доктор Рубік Хінек - керівник дослідницької групи по біогазу Чеського університету природничих наук у Празі, Республіка Чехія.

Д-р Юнне Стефан - професор кафедри біотехнології, в даний час керівник групи «Процеси Аналітичні технології »та« Інтелектуальні системи біопродукції », Берлінський технічний університет, Німеччина.

Доктор Фукуї Манабу - професор, директор Інституту низькотемпературних наук, Хоккайдо. Університет, Японія.

Д-р Готьє Матьє, доцент лабораторії забруднення навколишнього середовища стічними водами (DEEP), Національний інститут прикладних наук, Ліон, Франція.

Д-р Бохманн Гюнтер - головний дослідник анаеробних технологій, Університет природознавства. Ресурси і науки про життя, Австрія.

Професор Костянтин Ковлер, завідувач кафедри будівельних матеріалів, продуктивності і технологій, Національний Інститут будівельних досліджень, Техніон - Ізраїльський технологічний інститут, приєднався до зустрічі, щоб обговорити напрямки міжнародного співробітництва.

Звіти також представили співробітники вітчизняних партнерських організацій, зокрема Dr. Роман Пономаренко, заступник завідувача кафедри пожежно-рятувальної підготовки Національного університету цивільної оборони України, Сергій Лобов, кандидат медичних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» та Євген Шаповалов, кандидат медичних наук, Національний центр «Мала академія р Наук ».

Визначено стратегічні пріоритети розвитку Центру «Водні артерії» для організації робота над спільними грантовими пропозиціями на міжнародному рівні. Ми відкриті для співпраці!

Запис вебінару доступна за посиланням: https://youtu.be/eXKYVuJzSnk

Read more Читати далі

The online meeting with research staff of University of Life Sciences in Lublin (Poland) and Polessky State University (Belarus) within activity of the International Innovation-Applied Center “Aquatic Artery” (further - the Center “Aquatic Artery”) based on Sumy State University, Department of Ecology and Nature Protection Technologies was successfully held. At the beginning of the meeting, moderators: Head of the Center “Aquatic Artery”, Dr. Yelizaveta Chernysh, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Protection Technologies, which noted areas of development within the framework of the Center based on interdisciplinary approach, and also made a presentation of research work on “Wastewater recycling with production of biofuel and other bio-based products”; Dr. Vladimir Shtepa, Member of the Coordinating Council of the Center “Aquatic Artery”, Dean of the Engineering Faculty of the Polessky State University (Belarus), who gave a detailed presentation on innovative technological solutions in water treatment.

Under the directions of possible cooperation within the framework of the activities of the Center “Aquatic Artery” spoke Professor Krzysztof Jóźwiakowski, Head of the Department of Environmental Engineering and Geodesy and Patricia Pochwatka, researcher and lecturer of the Department of Environmental Engineering and Geodesy from University of Life Sciences in Lublin.

Yelizaveta Chernysh noted the directions for further development of cooperation within the framework of the Center “Aquatic Artery” activities, in particular:

• Development and adaptation of innovative solutions to the specifics of water consumption;

• Feasibility study of water treatment and purification technology implementation;

• Modernization of existing and creation of new treatment facilities in settlements and enterprises;

• Optimization of technical methods and their environmental and economic feasibility study for the most effective implementation of innovative technologies for wastewater and sludge treatment with the production of useful products;

• Integrated quality control system for water treatment and purification processes at the local level;

• Use of a basin system for monitoring the quality of treated wastewater discharged into surface water bodies;

• Participation and holding of round tables, webinars, congresses in sphere of protection of aquatic ecosystems and development of innovations in water quality management on involvement of local authorities and public, as well as representatives of scientific and educational institutions at international level.

We are open for cooperation and development!

A recording of the webinar is available at the link: https://youtu.be/eXKYVuJzSnk

Онлайн-зустріч з науковцями Університету природних наук в Любліні (Польща) та Поліському Державний університет (Білорусь) в рамках діяльності Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Акватик». Артерія »(далі - Центр« Водна артерія ») на базі Сумського державного університету, кафедра екології. і Технології охорони природи. На початку зустрічі модератори: Завідуюча Центром «Водна артерія», доктор Єлизавета Черниш, доцент кафедри Екологія і технології захисту навколишнього середовища, що відзначили напрямки розвитку в в рамках Центру, заснованого на міждисциплінарному підході, а також проведена презентація досліджень робота по темі «Рециркуляція стічних вод з виробництвом біопалива та інших біопродуктів»; доктор владимир Штепа, член координаційної ради центру «Водна артерія», декан інженерного факультету. Факультету Поліського державного університету (Білорусь), який докладно розповів про інноваційної технологічні рішення в водопідготовки.

За напрямками можливої ​​співпраці в рамках діяльності Центру «Водна артерія» говорив професор Кшиштоф Йужвяковскій, завідувач кафедри навколишнього середовища. Інженерно-геодезія і Патриція Почватка, науковий співробітник і викладач кафедри Екологічна інженерія та геодезія від Університету природних наук в Любліні.

Єлизавета Черниш відзначила напрямки подальшого розвитку співпраці в рамках діяльності Центру «Водна артерія», зокрема:

• Розробка і адаптація інноваційних рішень до специфіки водоспоживання;

• Техніко-економічне обґрунтування впровадження технологій водопідготовки та очищення;

• Розробка проектів модернізації існуючих і створення нових очисних споруд в населених пунктах і на підприємствах;

• Оптимізація технічних методів і їх еколого-економічне обґрунтування для максимально ефективне впровадження інноваційних технологій очищення стічних вод і опадів з виробництво корисних продуктів;

• Інтегрована система контролю якості водопідготовки і очищення води на місцевому рівні;

• Використання базової системи для моніторингу якості очищених стічних вод, що скидаються в поверхневі води.

• Участь і проведення круглих столів, вебінарів, конгресів в сфері охорони водних ресурсів. екосистем і розвиток інновацій в управлінні якістю води з залученням місцевих органів влади і громадськості, а також представників наукових і освітніх установ на міжнародний рівень.

Ми відкриті для співпраці і розвитку!

Запис вебінару доступна за посиланням: https://youtu.be/eXKYVuJzSnk

Read more Читати далі

Organizational and technological consultations within the framework of the International Innovation and Applied Center “Aquatic Artery”

After creation in March 2021 of the International Innovation and Applied Center “Aquatic Artery”, in April and May planned on-line consultations with partner organizations from Europe and Asia were held. The purpose of such meetings was to clarify the provisions of the Memorandum of Understanding, consolidation of opinions on further steps of development of the created structure and integration of scientific areas of partner organizations: Polessky State University (Belarus), Technical University of Košice (Slovakia), the Czech University of Natural Sciences in Prague (Czech Republic), the Technical University of Berlin (Germany), the Institute for Agricultural Economics in Berlin (Germany). Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic), Technical University of Berlin (Germany), Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (Germany), Hokkaido University (Japan), Jiaxing University (China), Institute National Des Sciences Appliquees Lyon (France), University of Natural Resources and Life Sciences (Austria), Lublin University of Natural Sciences (Poland), National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" (Ukraine), National University of Civil Defense of Ukraine (Ukraine).

As a result of such online consultations, a Memorandum of Understanding to participate in the activities of the International Innovation and Applied Center “Aquatic Artery” was signed between the partner organizations of the Consortium.

Separately, attention was paid to the potential opportunities for the formation of a common application in the competitive selection of the EU Ninth Framework Program (EU FP9), which has been provisionally named “Horizon Europe”. Horizon Europe will be based on the following themes: Open Science, Global Challenges and Open Innovation. Also, the partner organizations of the Consortium agreed to detail regional opportunities for the implementation of joint scientific results in the real sectors of their countries to improve the efficiency of water resources, more complete recycling of industrial and domestic waste and the introduction of climate management concepts.

Організаційні та технологічні консультації в межах Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Водна Артерія»

Після створення в березні 2021 року Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Водна Артерія», в квітні і травні пройшли планові онлайн консультації з партнерськими організаціями з Європи і Азії. Метою таких зустрічей були уточнення положень Меморандуму про партнерство, консолідація думок про подальші кроки розвитку створеної структури та інтегрування наукових напрямків організацій-партнерів: Поліський державний університет (Білорусь), Технічний університет м. Кошице (Словаччина), Чеський університет природничих наук в Празі (Чеська Республіка), Технічний університет м. Берлін (Німеччина), Інститут сільськогосподарської інженерії і біоекономіки ім. Лейбніца (Німеччина), Хоккайдо Університет (Японія), Цзясінскій університет (Китай), Національний інститут прикладних наук м. Ліон (Франція), Університет природних ресурсів та наук про життя (Австрія), Люблінський університет природничих наук (Польша), Національний університет цивільного захисту України, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

У результаті таких онлайн консультацій підписано Меморандум про взаєморозуміння для участі у діяльності Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Водна Артерія» між організаціями-партнерами Консорціуму. Окремо акцентувалася увага на потенційних можливостях формування спільної заявки в конкурсному відборі Дев'ятої Рамкової програми ЄС (9 РП ЄС), яка отримала попередню назву «Горизонт Європа» («Horizon Europe»). Основою «Горизонту Європа» стануть наступні розділи: відкрита наука (Open Science); глобальні виклики (Global Challenges); відкриті інновації (Open Innovation). Також організації-партнери Консорціуму домовилися деталізувати регіональні можливості по впровадженню спільних наукових результатів в реальні сектори економіки своїх країн з метою підвищення ефективності роботи з водними ресурсами, більш повного рециклінгу відходів виробничо-побутового призначення та впровадження концепцій кліматичного менеджменту.

Read more Читати далі

Міжнародний інноваційно-прикладної центр "Водна Артерія": зв'язатися

International Innovation and Applied Center "Water Artery": contact

 • Sumy, 40007, Ukraine
 • Суми, 40007, Україна
 • aquatic.arteria@gmail.com
 • +380 (542) 33-12-05